1403/03/26
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هممتناهی بودن نسبت به ردهی مدولهای از بعد کمتر از یک عدد صحیح ثابت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رسته آبلی؛ حلقه های نوتری؛ مدولهای هم متناهی؛ مدولهای کوهمولوژی موضعی
سال 1400
پژوهشگران آزاده سادات جلالی(دانشجو)، محرم آقاپورنهر(استاد راهنما)

چکیده

n یک حلقهی نابدیهی جابجایی، یکدار و نوتری باشد. فرض کنید R فرض کنید مدول دلخواه باشد. 􀀀R یک M و dim( R I )  n + با شرط 1 R ایدهآلی از I صحیح نامنفی و در این پایاننامه نتایج زیر را ثابت میکنیم. و HomR( R I ;M) مدولهای 􀀀R تابدار باشد بهطوریکه 􀀀I مدول 􀀀R یک M اگر (i) هم 􀀀(I; FD