1403/04/04
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ویژگیهای متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعی برای حلقه های منظم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ایده الهای اول وابسته، مدولهای هم متناهی، کو همولوژی موضعی، مدول مینیماکس، حلقه منظم، مدول لاسکرین ضعیف
سال 1398
پژوهشگران محرم آقاپورنهر(استاد مشاور)

چکیده

اب دلوم یهانتم لودم-R کی N و R یعضوم مظنم و یرتون یهقلح زا یلآهدیا a دینک ضرف هاگره هک تسا بلطم نیا نداد ناشن هماننایاپ نیا زا فده .دشاب SuppR(N ) ⊆ V (a) طرش لودم-R تخیرمه ریوصت ره هاگنآ ،دشاب نادیم کی لماش R و dim R ≤ 3 ای dim R ≤ 4 هداد ناشن هولاعهب .دراد هتسباو لوا لآهدیا یهانتم دادعت ،i, j ≥ 0 ره یارب ExtjR (N, H a i (R)) ExtjR (N, Ha i (R)) لودم-R هاگنآ ،دشاب نادیم کی لماش R و dim R = 5 رگا هک دوشیم .دراد هتسباو لوا لآهدیا یهانتم دادعت طقف ،i, j ≥ 0 ره یازا هب