1403/03/26
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
دقیق بودن فانکتور انتقال ایده الی و پوچساز آخرین مدول کوهمولوژی موضعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتگوری آبلی، مدولهای هم متناهی، بعد کوهمولوژیکی، کوهمولوژی موضعی، حلقههای نوتری، سر کاتگوری
سال 1396
پژوهشگران محرم آقاپورنهر(استاد راهنما)

چکیده

لودم-R کی M و R زا لآهدیا ود I ⊆ J و دشاب یرتونو ییاجباج یهقلح کی R دینک ضرف q(J, M ) ≤ q(I, M ) + cd(J, M/IM ) هک میهدیم ناشن همان نایاپ نیا رد .دشاب دلوم یهانتم ،q(I, M ) ≤ 1 طرش اب M یهانتم لودم-R ره وR زا I لآهدیا ره میهد یم ناشن نینچمه. .دنتسه یهانتم مه -I، HI i (M ) یعضوم یژولومهوک یاه لودم-R i ≥ 0 حیحص ددع ره یارب لودم-R ی همه ی هتسر،دشاب یرتون و یعضوم ی هقلح کی(R, m) رگا مینک یم تباث نینچ مه هک .تساه لودم-R ی همه ی هتسر زا رس ی هتسر ریز کی C(R, I)cof یهانتم مه-I یاه .تسا [17] رد نوشتراه روسفورپ لاوس یارب یباوج