1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه‌ی اثرگذاری پارامترهای مختلف بر نرخ براده‌برداری پرداخت مگنتورئولوژیکال
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اثرگذاری، نرخ براده‌برداری، پرداخت مگنتورئولوژیکال
سال 1402
پژوهشگران معین طاهری ، فرشته قانع

چکیده

پرداخت مگنتورئولوژیکال یک مکانیزم بهینه‌سازی شده در جهت پرداخت دقیق سطوح شناخته می‌شود. با استفاده از این تغییر ساختار مشکلات رایج پرداخت همانند ایجاد ساختار تجمعی ساینده‌ها برطرف گردیده است. در این راستا مطالعه و بررسی پارامترهای فرآیند، راهکاری در جهت افزایش راندمان و بهترین عملکرد خواهد بود. در این پژوهش پارامترهای سرعت چرخش قطب مغناطیسی، سرعت چرخش قطعه‌کار، شعاع دوران، شکاف و زمان ماشین‌کاری مورد بررسی قرارگرفته است. با استفاده از معادله رگرسیون نرخ براده‌برداری، پارامترها به‌وسیله‌ی آنالیز حساسیت آماری به روش سوبل تحلیل گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده بیان می‌کنند که سرعت چرخش قطب مغناطیسی با 37 درصد و سرعت چرخش قطعه‌کار در حدود 30 درصد به‌عنوان مؤثرترین پارامترها و شعاع دوران با 15 درصد و شکاف ماشین‌کاری با 16 درصد به‌عنوان پارامترهای بعدی در نظر گرفته می‌شوند. زمان ماشین‌کاری با 1 درصد کم تأثیرترین پارامتر در این فرآیند شناخته می‌شود. بر این اساس میتوان از اثر پارامتر زمان ‌بر این فرآیند چشم‌پوشی کرد.