1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر فاکتور‌های مختلف بر روی میزان توزیع پودر در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی، آنالیز حساسیت، روش ای-فست، پودر برنز
سال 1402
پژوهشگران معین طاهری ، زهرا اقدامی ، حامد فرجی

چکیده

امروزه ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی سیمی در فرآیند برش فلزی از پتانسیل فوق‌العاده‌ای برخوردار است. با توجه به کاربرد وسیع این نوع فرآیند همچنین از آن‌جا که افزایش میزان شاخص توزیع پودر در این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند. انتخاب فاکتورهای بهینه، نقش مهمی به‌منظور دستیابی به افزایش شاخص توزیع پودر دارد. لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل حساسیت آماری ای-فست که بر پایه‌ی تجزیه واریانس می‌باشد به بررسی تأثیر فاکتور‌های ورودی شامل محیط دی‌الکتریک، نوع برش، تقسیم برش، مقطع برش و سرعت برش بر روی میزان توزیع پودر در این فرآیند پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که از میان فاکتورهای ورودی، فاکتور سرعت سیم و مقطع برش به ترتیب با 62 و 18 درصد تأثیر به‌عنوان اثرگذارترین پارامترها و فاکتور تقسیم سیم با 1 درصد تأثیر به‌عنوان کم اثرترین پارامتر بر میزان توزیع پودر شناخته شده‌اند.