1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی هندسه‌ها‌ی مختلف نانوذره‌ی طلا در جابه‌جایی فاز دوم منیپولیشن سه‌بعدی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوذره‌ی طلا، میکروسکوپ نیروی اتمی، منیپولیشن سه‌بعدی، فاز دوم، هندسه‌ی نانوذره
سال 1401
مجله مجله مهندسی ساخت و تولید ایران
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری

چکیده

خواص شیمیایی پرکاربرد، رسانایی قابل توجه و خواص دارویی فلز طلا، سبب کاربرد این ماده در اکثر صنایع ساخت و تولید، الکترونیکی، هوافضا و پزشکی شده است. لذا شناخت ساختاری این فلز، توانایی مونتاژ آن در ابعاد اتمی و بهبود خواص این فلز گران‌بها در علوم نانو مورد توجه قرار گرفته است. به همین علت، امروزه محققان در طی فرایند منیپولیشن و با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، سعی در شناخت نانوذره‌ی طلا برای کاربردی ساختن مطالعات صورت گرفته، داشته‌اند. در این مقاله با هدف بررسی نانوذره‌ی طلا در فاز دوم منیپولیشن، کاوش سطح به‌صورت تجربی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی صورت پذیرفته است. شبیه‌سازی‌های صورت گرفته در محیط سه‌بعدی انجام شده است. از پارامترهای مهم مورد بررسی در این تحقیق، هندسه‌های مختلف نانوذره‌ی طلا شامل هندسه‌ی کروی، استوانه‌ای و استوانه‌ای پخ‌خورده و همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی با مدل‌های تماسی با هندسه‌های مختلف در فاز دوم منیپولیشن بررسی شده است. مطالعات در دو راستای x و y انجام شده است. جابه‌جایی نانوذره‌ی طلا، با ترسیم نمودارهای نیرو، شتاب و سرعت بررسی شده است و در نهایت با بررسی نمودارهای حاصل با در نظر گرفتن مدل تماسی هرتز، بیشترین جابه‌جایی برای شبیه‌سازی فرایند هندسه‌ی کروی و کمترین مقدار برای مدل تماسی با هندسه‌ی استوانه‌ی پخ‌خورده محاسبه شده است. همچنین میزان جابه‌جایی در راستای محور x برای استوانه و استوانه‌ا‌ی پخ‌خورده به‌ترتیب حدود 5/3 و 6/3 برابر جابه‌جایی در راستای محور y بوده است.