1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی تأثیر مدلهای اصطکاکی مختلف بر استخراج نیرو و زمان بحرانی نانومنیپولیشن سه بعدی بافت سرطانی روده ی بزرگ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بافت سرطانی روده ی بزرگ مدل اصطکاکی نیروی و زمان بحرانی نانومنیپولیشن میکروسکوپ نیروی اتمی
سال 1401
مجله مهندسي مكانيك اميركبير
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری

چکیده

جابه جایی ذرات در ابعاد نانو، بهبود خواص، مطالعات بر روی بافتهای سلولی از جمله کاربردهای فرآیند نانومنیپولیشن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی می باشد. به طور کلی، با تماس سوزن و بافت سلولی مورد نظر و با اعمال نیرو بر تیرک فرآیند منیپولیشن آغاز می گردد. افزایش میزان نیرو تا زمان غلبه بر نیروهای مقاوم همچون اصطکاک ادامه خواهد یافت. در این هنگام نیرو و زمان بحرانی ثبت می شود. در این مقاله بافت سرطانی روده ی بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامتر مهم مورد ارزیابی در این تحقیق، نیرو و زمان بحرانی با توجه به مدلهای اصطکاکی مختلف و به منظور کاهش آسیب به بافت سرطانی می باشد. آزمایشهای تجربی بر روی بافت سرطانی روده ی بزرگ با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی صورت پذیرفته است. مدلهای اصطکاکی لاگره، کولمب و اچ کا در شبیه سازی های انجام شده، به کار برده شده اند. در نهایت با مقایسه ی نمودار برآیند نیروها و با در نظر گرفتن مدلهای اصطکاکی مختلف، در منیپولیشن سه بعدی، بیشترین مقدار نیرو و زمان بحرانی برای مدل اصطکاکی کولمب و کمترین مقدار برای مدل اصطکاکی لاگره ثبت شده است. با توجه به در نظر گرفتن سطح تماس ظاهری در ابعاد نانو، در مدل کولمب و سطح واقعی تماس در مدل اصطکاکی لاگره، این نتایج قابل توجیه می باشند.