1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ضربه ی یک ذره ی کروی بر آلیاژ تیتانیوم دوقلویی شده به روش نانو ایندنتیشن با کمک دینامیک مولکولی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوایندنتیشین، دینامیک مولکولی، لمپس، دوقلویی
سال 1400
پژوهشگران معین طاهری(استاد راهنما)، احسان منصوری(استاد مشاور)

چکیده

امروزه بررسی رفتار مواد در مقیاس نانو موردتوجه بسیاری قرارگرفته است. دانشمندان و محققان درصدد بررسی رفتار مواد در مقیاس نانو به کمک ابزارهای مختلفی ازجمله کامپیوتر و میکروسکوپهای نیرو اتمی و ... هستند. آنها درصدد پی بردن به رفتار مواد در مقیاسهای بزرگتر هستند تا بتوانند چگونگی مکانیسمهای طبیعی را بیان کنند. در این پایاننامه به بررسی مکانیکی اثر ضربهی یکذره کروی از جنس سیلیکون بر آلیاژ حافظهدار تیتانیوم-نیکل-وانادیوم دوقلویی شده به روش نانو ایندنتیشین به کمک دینامیک مولکولی در نرمافزار لمپس پرداختهایم. در این پایاننامه به کاربرد دوقلویی شدن و اثر آن در استحکام مواد نسبت به ضربه پرداختهشده است. برای بررسی اثر ضربه، دو ساختار مولکولی دارای ضخامت یک و دولایه و دو و سه لایه تحت اثر ضربهی از این آلیاژ موردبررسی قرارگرفته است. نتایج شبیهسازی ساختارهای یک و دولایه با ساختار دو و سه لایه، مقایسه شده است. نتایج بهدستآمده از این مقایسه نشان میدهد که ساختار دو و سه لایه استحکام بیشتری در برابر ضربه از خود نشان میدهند