1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد رگرسیون و تحلیل شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی دمای رابط ابزار-براده در ماشین کاری با استفاده از تحلیل حساسیت آماری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنالیز رگرسیون، دمای ابزار- براده، آنالیز حساسیت، روش آماری ای-فست
سال 1400
پژوهشگران معین طاهری ، زهرا اقدامی

چکیده

آنالیز رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی از روش های رایج برای پیش بینی دمای سطح مشترک ابزار-براده، وابسته به پارامترهای برش در ماشین کاری می باشد، که به دمای ابزار برش در تراشکاری بستگی دارد. پارامترهای مهمی بر روی دمای ابزار- براده تأثیرگذار می باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر پارامترهای مختلف نیروی پیشروی، نیروی برشی، نیروی شعاعی، نرخ تغذیه و سرعت برشی و عمق پیشروی بر دمای سطح مشترک ابزار- براده وابسته به پارامترهای برش در ماشین کاری می باشد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در عین این که هر شش پارامتر ورودی مورد بررسی در این پژوهش اثری افزایشی بر روی میزان دمای سطح مشترک ابزار - براده خواهند داشت؛ اما نیروی برشی و به دنبال آن سرعت برشی نسبت به سایر پارامترهای ورودی، حساس ترند و اثر قابل توجهی بر میزان دمای سطح مشترک ابزار– براده خواهد داشت. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که به ترتیب اثر تأثیر نیروی برشی 33%، سرعت برشی 30%، نیروی پیشروی 25%، نیروی شعاعی 6%، نرخ تغذیه 4% و عمق پیشروی 2% است و لذا این به ترتیب مهم ترین پارامتر اثرگذار بر روی میزان دمای سطح مشترک ابزار – براده، نیروی برشی خواهد بود.