1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺑﻌﺎدی ﺑﺮ روی ﻧﯿﺮو و زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﯿﭙﻮﻟﯿﺸﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﻤﺎس دی ام ﺗﯽ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻨﯿﭙﻮﻟﯿﺸﻦ؛ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوی اﺗﻤﯽ؛ ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﻤﺎس؛ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ؛ روش ﺳﻮﺑﻞ
سال 1399
مجله مهندسي ساخت و توليد ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سید حسن بطحایی ، معین طاهری

چکیده

ﻣﻨﯿﭙﻮﻟﯿﺸﻦ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوی اﺗﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺖ وﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و اﺑﺰار در رﯾﺰ ﻣﻘﯿﺎس، ﻣﻨﯿﭙﻮﻟﯿﺸﻦ ﻧﺎﻧﻮ/ﻣﯿﮑﺮو ذرات ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﺳﺖ .در ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺮو و زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دو دﺳﺘﻪ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺑﻌﺎدی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آن ﻫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﻤﺎس دی ام ﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ورودی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺑﻌﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودی ﺷﻌﺎع ﺳﻮزن، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻮن ﺳﻮزن، ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﻮزن، ارﺗﻔﺎع ﺳﻮزن، ﻃﻮل ﺗﯿﺮک، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﺮک و ﻋﺮض ﺗﯿﺮک ﺑﺮ روی ﭼﻬﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺮوی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮزن و ذره، زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮزن و ذره، ﻧﯿﺮوی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ذره و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺒﻨﺎ و زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ذره و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻮدن ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﯿﺰان وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ روی ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﺛﺮﮔﺬاری ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﺮک اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودی ﺑﺮ روی ﻧﯿﺮوی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ذره-ﺳﻮزن و ذره-ﺻﻔﺤﻪ - ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ذره 66 %و 75 % ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودی ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﺮک ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ46 %ﺳﻮزن ﺷﻌﺎع ﺳﻮزن ﺑﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ روی زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ذره -ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 81 % داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﺮک اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودی ﺑﺮ روی ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.