1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج مدول یانگ بافت سرطانی معده به روش تجربی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مدول یانگ، سرطان معده، میکروسکوپ نیروی اتمی، مدل های تماسی
سال 1399
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری ، سید حسن بطحایی

چکیده

شناسایی خواص سلول به منظور جداسازی بافت های سالم و آسیب دیده ی سلول های زیستی، جابه جایی و منیپولیشن سلول ها و میکرو/نانو ذرات مختلف، تصویربرداری و شناسایی شکل سلول ها و سطوح مختلف از کاربردهای جدید میکروسکوپ های نیروی اتمی می باشد که امروزه استفاده از میکروسکوپ های نیروی اتمی را گسترش داده است. در مدل سازی منیپولیشن میکرو/نانو ذرات، با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، یکی از نکات مهم استفاده از مدل تماسی مناسب و دقیق می باشد. ازآنجاکه در منیپولیشن سه بعدی، میکرو/نانوذره بین تیرک و صفحه ی مبنا قرار دارد، لذا تئوری های تماسی باید به دو بخش تقسیم شوند. بخش اول تماس بین صفحه ی مبنا و میکرو/نانوذره می باشد و بخش دیگر تماس بین میکرو/نانوذره و نوک سوزن تیرک می باشد. در این پژوهش به استخراج مدول یانگ بافت سرطانی معده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی به منظور شناسایی بافت پرداخته شده است. برای این منظور دو مدل تماسی هرتز و جی کاآر جهت استخراج مدول یانگ توسعه داده شده اند. در یک آزمایش تجربی پس از جداسازی سلول ها از بافت سرطانی معده با استفاده از تیرک مستطیلی شکل و سوزن های هرمی و کروی میکروسکوپ نیروی اتمی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفتند و نمودارهای نیرو-عمق نفوذ به دست آمده است سپس با استفاده از روش نصف کردن و نرم افزار متلب به تحلیل داده ها پرداخته شد. با توجه به نتایج به دست آمده از نمودار نیرو-عمق نفوذ می توان ضریب فنری ظاهری برای سلول مدلسازی کرد زیرا شیب این نمودار خطی است. حدود مدول یانگ بافت مورد نظر، با توجه به نمودارهای به دست آمده از مقایسه نتایج تجربی مستخرج از میکروسکوپ نیروی اتمی و نتایج تئوری تماسی هرتز و جی کاآر 25±325 KPa به دست آمده است.