1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر پارامتر های مختلف بر گرده ی جوش مقاومتی نقطه ای با روش آنالیز حساسیت سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوش مقاومتی نقطه ای، آنالیز حساسیت،سوبل، رگرسیون متعامد
سال 1399
پژوهشگران مهدی میرزالو ، فاطمه فریدونی ، معین طاهری

چکیده

جوشکاری مقاومتی در جوشکاری ورق باضخامت کم ،کاربرد بسیاری دارد. از این روش در صنایع خودروسازی، هواپیمایی و ساخت تجهیزات کلینیک دندان پزشکی استفاده می گردد. در این مطالعه، هندسه گرده جوش و ویژگی های مکانیکی جوش،مورد بررسی قرارگرفته است. هندسه گرده جوش شامل پهنا و مقدار نفوذ بوده،همچنین مقاومت کششی- برشی از ویژگی های مکانیکی جوش مقاومتی نقطه ای می باشد. در این مقاله به منظور بهینه سازی فرآیند، تأثیر پارامترهای ورودی شامل جریان جوشکاری، نیروی الکترود، مدت جریان و جریان پیش گرم و تعاملات بین آن ها را بر خروجی فرآیند که شامل پهنای گرده، مقدار نفوذ و مقاومت کششی- برشی است، موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از روش آنالیز حساسیت سوبل و رگرسیون غیرخطی چندگانه متعامد، نیروی الکترود و جریان جوشکاری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پهنای گرده و مقدار نفوذ داشته اند و مدت جریان و جریان جوشکاری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مقاومت کششی- برشی داشته اند. همچنین از اثر جریان پیش گرم در هندسه گرده و ویژگی مکانیکی می توان چشم پوشی نمود.