1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
نانومنیپولیشن سه بعدی نانولوله ها با استفاده از مدل اصطکاکی اِچ کا و آنالیزحساسیت پارامترهای ابعادی با استفاده از روش آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن سهب عدی- مدل اصطکاکی ا چ کا- آنالیزحساسیت- روش آماری سوبل
سال 1397
پژوهشگران معین طاهری ، سید حسن بطحایی

چکیده

منیپولیشن نانوذرات بر اساس میکروسکوپ نیروی اتمی امروزه در تمامی علوم مختلف از جمله ساختوتولید ابزار و تجهیزات و ریزساختارها کاربرد فراوانی دارد. علاوه بر آن منیپولیشن نانوذرات وارد دنیای پزشکی نیز شده است و با پیشرفتهای چشمگیر و با رشد میکروسکوپ نیروی اتمی به تخریب و تشخیص سلولهای سرطانی پرداخته است. منیپولیشن نانوذرات بهصورت کلی به دو فاز تقسیم بندی شده است. فاز اول شامل محاسبهی دو عامل مهم نیرو و زمان بحرانی در این امر میباشد که بهصورت عمده دو دسته پارامتر محیطی و ابعادی بر این دو عامل بسیار مهم تاثیرگذار است. فاز دوم شامل جابهجایی و سرعت نانوذرات بر روی یک سطح یا بستر است. در این مقاله با استفاده از روش سوبل که یک روش آماری آنالیز حساسیت است و همچنین یک مدل دقیق اصطکاکی بهنام ا چکا که دربردارندهی تمامی عوامل چسبندگی در ریزمقیاس است بههمراه معادلات سینماتیکی در فضای کارتزین به بررسی تاثیر پارامترهای ابعادی بر روی نیرو و زمان بحرانی لغزش نانولولهها در راستای افق پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که ضخامت تیرک بهعنوان تاثیرگذارترین عامل بر روی نیروی بحرانی لغزش و ارتفاع سوزن نیز بهعنوان تاثیرگذارترین عامل بر روی زمان بحرانی لغزش در راستای افق بوده است.