1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل حساسیت پارامترهای ابعادی و سرعت در دینامیک نانومنیپولیشن سه بعدی نانولوله های کربنی با استفاده از روش آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن سه بعدی، نیرو و زمان بحرانی، تحلیل حساسیت، روش آماری سوبل، نانولوله های کربنی
سال 1397
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری

چکیده

نیرو و زمان بحرانی دو پارامتر خروجی مهم در نانومنیپولیشن ذرات مختلف می باشند. پارامترهای ورودی مختلفی بر نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن اثرگذار بوده که پارامترهای ابعادی و سرعت را می توان مهم ترین آن ها دانست. برای محاسبه ی دقیق نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن نیاز به تحلیل دقیق میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ورودی است. یکی از روش های نوین در تحلیل حساسیت اثرگذاری پارامترهای ورودی بر مسائل، روش های تحلیل حساسیت آماری می باشند که یکی از دقیق ترین این روش ها، روش سوبل است. پیش ازاین تحقیقاتی در رابطه با اثرگذاری پارامترهای مختلف بر منیپولیشن دوبعدی صورت پذیرفته است. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش تحلیل حساسیت آماری سوبل اثر پارامترهای ابعادی مختلف شامل نه پارامتر طول تیرک، عرض تیرک، ضخامت تیرک، ارتفاع سوزن، سرعت در راستای محورهای x و y، شعاع ذره، شعاع نوک سوزن و طول ذره بر هشت پارامتر خروجی شامل نیروی بحرانی لغزش در راستای محور x، غلتش حول محور x، لغزش در راستای محور y، غلتش حول محور y، و زمان بحرانی لغزش در راستای محور x، غلتش حول محور x، لغزش در راستای محور y، غلتش حول محور y، در منیپولیشن سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کلی به دست آمده بیانگر این است که پارامترهای ضخامت تیرک و طول تیرک اثرگذارترین پارامترها بر نیروهای بحرانی و پارامترهای ارتفاع سوزن و ضخامت تیرک اثرگذارترین پارامترها بر زمان های بحرانی می باشند.