1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر پارامترهای محیطی مدل اصطکاکی لاگره بر نیرو و زمان بحرانی لغزشی نانومنیپولیشن با استفاده از روش ای-فست
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن- مدل اصطکاکی لاگره-آنالیز حساسیت ای – فست –نیرو بحرانی لغزشی- زمان بحرانی لغزشی
سال 1397
پژوهشگران معین طاهری ، مهدی میرزالو ، فاطمه فریدونی

چکیده

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) علاوه بر قابلیت تصویربرداری نانو مواد، ساخت تجهیزات ریزمقیاس و کاربردهای مختلف در علوم پزشکی، به ابزاری مناسب و کاربردی برای نانومنیپولیشن تبدیل شده است. از کاربردهای مهم نانومنیپولیشن می توان به انتقال ذرات بیولوژیکی در محیط های مختلف و یا ساخت نانو ربات های زیستی محافظ و درمانگر، مونتاژ میکرو/نانو ذرات اشاره نمود. به منظور استفاده از این فناوری، لازم است که تمامی پارامترهای مؤثر بر نیرو و زمان بحرانی لغزشی موردبررسی قرار گیرند. در این مقاله میزان تأثیرگذاری پارامترهای محیطی مؤثر ازجمله پارامترهای کار چسبندگی، انرژی سطحی، مدول الاستیسیته نانوذره، مدول الاستیسیته تیرک، ضریب پواسون نانوذره و ضریب پواسون تیرک موردبررسی دقیق قرارگرفته است. مطابق نتایج به دست آمده با انجام آنالیز حساسیت به روش آماری ای- فست، نقش پارامتر مدول الاستیسیته تیرک بر روی نیروی بحرانی لغزشی و ضریب پواسون تیرک بر روی زمان بحرانی لغزشی به عنوان مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار محیطی مشخص گردیده است.