1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش تحلیل حساسیت در فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی خشک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ماشین کاری تخلیه الکتریکی خشک، آنالیز حساسیت، روش آماری سوبل، نرخ براده برداری
سال 1394
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران وحید طهماسبی ، مجید قریشی ، معین طاهری

چکیده

ماشین کاری تخلیه الکتریکی خشک یکی از جدیدترین فرآیندهای ماشین کاری می باشد که مطالعه برروی آن درحال گسترش است. ازﺟﻤﻠﻪ مزایای این روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺳﺎده ﺷﺪن اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ماشین کاری و ارزان ﺑﻮدن دی اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ اﺷﺎرهﮐﺮد. باتوجه به کاربردهای روبه افزایش این نوع ماشین کاری و ازآنجاکه نرخ براده برداری ازجمله خروجی های مهم در این فرآیند بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است، همچنین اضافه شدن دو فاکتور فشارگاز و سرعت دورانی ابزار نسبت به ماشین کاری اسپارک معمول، بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ براده برداری این فرآیند در تحلیل چگونگی انجام و بهبود آن امری ضروری می باشد. لذا در این مقاله با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل که نسبت به سایر روش ها دارای مزیت استخراج مقدار کمی تأثیر پارامترهاست، به بررسی تأثیر پارامترهای مختلف، شامل ولتاژ دهانه ی ماشین کاری، جریان تخلیه الکتریکی، زمان روشنی پالس، نسبت زمان روشنی به خاموشی پالس، فشارگاز دی الکتریک و سرعت دوران ابزار بر نرخ براده برداری پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت نشان می دهد که ازبین پارامترهای ورودی، پارامتر ولتاژ کم ترین تأثیر را بر نرخ براده برداری داشته و می توان آن را تحت عنوان پارامتر کم اثر در ساده سازی معادلات درنظر گرفت. همچنین پارامتر ورودی جریان و پس از آن به ترتیب فشار گاز و سرعت دورانی ابزار، دارای بیشترین اثر بر نرخ براده برداری می باشند.