1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد نانومکانیک تماس جهت شناسایی خواص میکرو/نانو ذرات بیولوژیکی مختلف با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تئوری تماسی هرتز، تعیین خواص، میکرو/نانو ذرات بیولوژیکی، میکروسکوپ نیروی اتمی
سال 1393
پژوهشگران محرم حبیب نژاد کورایم ، حسام خاکسار ، معین طاهری

چکیده

هدف از این مقاله توسعه و شبیهسازی تئوری تماسی هرتز جهت تعیین خواص میکرو/نانو ذرات زیستی بیولوژیکی با شکل های مختلف بر پایهی ) میAFMمیکروسکوپ نیروی اتمی ( باشد. ذرات مورد بررسی در این تحقیق چهار نانوذره دی ان ای، مخمر، پلاکت و نانوباکتری ها با هندسه های کروی، استوانه ای و استوانه ای پخ خورده است. نتایج نشان داد که نانوذرات کروی شکل بیشترین تغییرشکل را نسبت به هندسه های استوانه ای و استوانه پخ خورده ازخود نشان می دهند. در میان نانوذرات انتخاب شده نیز نانوذرات پلاکت بیشترین و نانوباکتری ها کمترین عمق نفوذ را تحت اعمال فشار یکسان ایجاد می کنند.