1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پارامترهای هندسی تیرکهای مختلف بر نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن میکرو/نانوذرات با استفاده از روش آنالیز حساسیت ای-فست
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تیرک منیپولیشن نیرو و زمان بحرانی ای- فست
سال 1394
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران محرم حبیب نژاد کورایم ، سپهر دهقانی قهنویه ، مهدی قاسمی ، معین طاهری

چکیده

در منیپولیشن نانو ذرات با میکروسکوپ نیروی اتمی، به منظور مدلسازی دقیق دینامیک منیپولیشن و جلوگیری از آسیب به نانو ذره، محاسبهی دقیق نیروی بحرانی امری ضروری است. برای مدلسازی دینامیکی دقیق و محاسبهی نیروی وارد بر نانوذره نیز نیاز به مدلسازی سختی در انواع تیرکها، شناخت پارامترهای هندسی حساس مؤثر بر سختی تیرکها و پارامترهای حساس مؤثر بر زمان و نیروی بحرانی است. ازاینرو در این مقاله ابتدا به صورت مجزا به بررسی دو نوع متداول تیرکها یعنی تیرکهای وی- شکل و خنجری پرداختهشده است. برای مدلسازی سختی تیرک وی- شکل، این تیرک به دو قسمت تقسیمشده است؛ قسمت اول مثلثی و قسمت دوم شامل دو تیر مورب مستطیلی است. سپس سختی هر قسمت به طور مجزا مدل شده و سختی نهایی محاسبه شده است. برای مدلسازی سختی تیرک خنجری نیز از همین روش استفادهشده و تیرک به دو قسمت مثلثی و مستطیلی تقسیمشده و سختی نهایی به دست آورده شده است. با توجه به اینکه بررسی پارامترهای اثرگذار بر سختی تیرک و زمان و نیروی بحرانی منیپولیشن در منیپولیشن ذرات زیستی اهمیت بالایی دارد، لذا با استفاده از روش آنالیز حساسیت ای- فست به انتخاب مناسب نوع تیرک و پارامترهای آن پرداختهشده است. در انتها در این مقاله نشان دادهشده است که تیرک خنجری برای جابهجایی ذرات بیولوژیکی مناسبتر است.