1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاربرد عوامل محرک زیستی در ازدیاد تجاری ارقام سانسوریا Sansevieria trifaciata))
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بیوچار-ریشه‌زایی-قلمه-گیاهان زینتی-میکوریزا
سال 1402
مجله مهندسی زراعی
شناسه DOI
پژوهشگران پریسا خواجه ، مینا تقی زاده

چکیده

استفاده از محرک‌های ریشه‌زایی پیامدهای اقتصادی مثبتی برای پرورش‌دهندگان گیاهان دارد، زیرا استفاده از کودهای زیستی می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های کود‌دهی و بهبود عملکرد گیاهان یا جاذبه تجاری گیاهان شود. با توجه به سرعت رشد کند سانسوریا، این گیاه نیازمند محرک‌های رشد برای به صرفه بودن تولید تجاری آن است. در این پژوهش کاربرد بیوچار (5 و 10 درصد) و قارچ میکوریزا آربوسکولار (6 و 12 درصد) با هدف افزایش سرعت ازدیاد دو رقم سانسوریا (شمشیری ابلق و نقره‌ای) از هر واحد قلمه به-صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و دو مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. 8 ماه پس از کشت، صفاتی مانند زمان ریشه‌-زایی، تعداد و طول ریشه، طول بلندترین ریشه، زمان انگیزش جوانه، تعداد پاجوش، طول و قطر پاجوش، میزان پوسیدگی قلمه، تعداد برگ، اندازه کالوس، وزن تر ریشه و برگ، وزن خشک ریشه و برگ، میزان کلونیزاسیون ریشه‌ توسط میکوریزا آربوسکولار ، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت برگ، رنگیزه کلروفیل و درصد زیست توده اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد کاربرد 10 درصد بیوچار در بستر کشت ارقام سانسوریا اثر افزایشی بر بیشتر صفات هر دو رقم داشت؛ اما میزان پوسیدگی این دو رقم را افزایش داد. بهترین تیمار برای قلمه‌های شمشیری ابلق و سانسوریا نقره‌ای 5 درصد بیوچار و 6 درصد میکوریزا آربوسکولار بود. رقم نقره‌ای در بیشتر صفات نسبت به شمشیری ابلق موفق‌تر عمل کرد. با کاربرد 10 درصد بیوچار و 12 درصد میکوریزا آربوسکولار، 80 درصد کلونیزاسیون مشاهده شد که نشان‌دهنده برهمکنش موفق قارچ با بیوچار در ازدیاد سانسوریا می‌باشد.