1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کاربرد قارچ مایکوریزا و بیوچار بر ریشه زایی برخی درختچه های زینتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بیوچار، ریشه زایی، قلمه،گیاهان زینتی، مایکوریزا
سال 1401
پژوهشگران مینا تقی زاده ، ایمان شهرجردی

چکیده

گیاهان آپارتمانی بازارپسندی زیادی دارند، بنابراین تسریع فرایند ریشه زایی درقلمه های نیمه خشبی با استفاده از ترکیبات آلی سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش کیفیت می شود. تیمارهای آزمایش اول شامل پرلایت+کوکوپیت (شاهد)، پرلایت+کوکوپیت دارای 5 درصد بیوچار و پرلایت+کوکوپیت دارای 6 درصد مایکوریزا و کشت قلمه های فیکوس بنجامین و آمستل بود. در آزمایش دوم تیمارها شامل 5 و 10 درصد بیوچار و 6 و 12 درصد مایکوریزا در بستر پرلایت+کوکوپیت و کشت قلمه شفلرا و فیکوس بنجامین بود. پس از 60 روز صفات زمان ظهور برگ جدید، تعداد برگ جدید، طول شاخه، طول بلندترین ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. کوتاه شدن زمان ظهور برگ های جدید و افزایش طول ریشه با کاربرد بیوچار نسبت به مایکوریزا در بنجامین و آمستل مشاهده شد. بیشترین طول ریشه در بیوچار 5 و 10 درصد بر قلمه های شفلرا وجود داشت. بیشترین طول شاخه در بیوچار 5 و 10 درصد و مایکوریزا 12 درصد و در قلمه های بنجامین نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. این نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار با اصلاح بستر کشت و اثر مثبتی که بر رشد ریشه دارد، به قلمه جهت رشد و ریشه زایی کمک می کند. بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده کاربرد 5 درصد بیوچار و 12 درصد مایکوریزا در بستر ریشه زایی قلمه های فیکوس بنجامین، آمستل و شفلرا جهت تسریع مراحل ازدیاد و تولید گیاهان باکیفیت پیشنهاد می گردد.