1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاربرد ایندول بوتریک اسید، قارچ مایکوریزا و بیوچار در ازدیاد ارقام سانسوریا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ازدیاد، بیوچار، سانسوریا، مایکوریزا، اسیدایندول بوتریک
سال 1400
پژوهشگران پریسا خواجه(دانشجو)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)

چکیده

سانسوریا یکی از مهم ترین گیاهان زینتی آپارتمانی است که روش های متداول تکثیر آن برای برآورده کردن نیاز تجاری این گیاه کافی نیست از این رو، استفاده از مواد تحریکی مانند بیوچار و مایکوریزا در بستر ریشه زایی و تیمار قلمه های سانسوریا توسط هورمون ریشه زایی اسید ایندول بوتریک می تواند سرعت رشد و ازدیاد آن را افزایش دهد. این پژوهش با هدف افزایش راندمان و سرعت رشد و انگیزش گیاه جدید از قلمه های برگی و حفظ الگوی ابلقی در پاجوش سانسوریا در قالب دو آزمایش جداگانه به بررسی کاربرد قارچ مایکوریزا آرباسکولار، بیوچار، اسید ایندول بوتریک و بستر کشت های مختلف انجام گرفت. در آزمایش اول اثر کاربرد بیوچار (5 و10 درصد)، مایکوریزا آرباسکولار (6 و 12 درصد) و نوع رقم بر قلمه های سانسوریا نقره ای و شمشیری ابلق کشت شده در بستر کوکوپیت - پرلیت بررسی شد. آزمایش دوم مربوط به بررسی اثر نوع رقم، هورمون اسید ایندول بوتریک (غلظت صفر، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) و نوع بسترکشت (پرلیت و ماسه بادی) بر قلمه های رقم بلک گلد و سبز مینیاتوری بود. نتایج نشان داد که کاربرد 10 درصد بیوچار اثر مثبتی بر افزایش تعداد برگ، درصد زیست توده ریشه، درصد کلونیزاسیون ریشه و وزن خشک برگ در هر دو رقم داشت. کاربرد 6 درصد مایکوریزا آرباسکولار اثر مثبتی بر افزایش تعداد جوانه، کلونیزاسیون ریشه داشت و سبب افزایش زمان انگیزش جوانه، کاهش درصد زیست توده برگ و درصد پوسیدگی قلمه شد. بهترین تیمار برای قلمه های نقره ای و شمشیری ابلق کاربرد 5 درصد بیوچار و 6 درصد مایکوریزا آرباسکولار و کشت آن ها در بستر کوکوپیت – پرلیت بود. در آزمایش دوم غلظت 100 میلی گرم بر لیتر هورمون اسید ایندول بوتریک اثر مثبتی بر سرعت ریشه زایی و جوانه زنی، تعداد و طول بلندترین ریشه، اندازه کالوس، تعداد و طول جوانه-ها، تعداد برگ رقم بلک گلد، نشت الکترولیت، وزن خشک برگ، مقدار کلروفیل، وزن تر و خشک برگ، درصد زیست توده ریشه و محتوی نسبی آب ریشه قلمه های سانسوریا بلک گلد و سبز مینیاتوری داشت. سانسوریا شمشیری ابلق و رقم بلک گلد دارای بیشترین درصد پوسیدگی در این دو آزمایش بودند و تنها رقم سبز مینیاتوری شباهت 100 درصد به والد مادری داشت. بیوچار به دلیل اصلاح بستر کشت، مایکوریزا آرباسکولار توسط ایجاد رابطه همزیستی بین قارچ و ریشه، تحریک ریشه زایی توسط اسید ایندول بوتریک و