1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاربرد بیوچار، قارچ میکوریزا و اسید سالیسیلیک در ازدیاد زامیفولیا (Zamioculcas zamiifolia)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسید سالیسیلیک، بیوچار، پاجوش، ریشه زایی، ریزوم، میکوریزا، زامیفولیا.
سال 1400
پژوهشگران زینب عظیمی(دانشجو)، موسی سلگی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)

چکیده

گیاه زامیفولیا جزوگیاهان زینتی آپارتمانی ارزشمند است. تولید این گیاه در مدت زمان کم تر و با کیفیت بهتر، از نظر تجاری بسیار دارای اهمیت می باشد. یک اقدام مهم در فرآیند تسریع تولید گیاهان، بهبود سرعت و ریشه دهی گیاهان و کوتاه کردن مرحله رشدی آن است. این پژوهش در قالب دو آزمایش مستقل صورت گرفت، آزمایش اول از بیوچار در دو سطح 5 و 10 درصد و میکوریزا در دو سطح 6 و 12 درصد در بستر کشت (کوکوپیت + پرلایت) و آزمایش دوم شامل اسید سالیسیلیک در دو سطح 100 و 200 میلی گرم بر لیتر و دو نوع بستر کشت کوکوپیت + پرلایت و ماسه بادی جهت ریشه زایی قلمه برگی زامیفولیا استفاده شد. هر دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. پس از 4 ماه که ریزوم و ریشه ظاهر گردید، شاخص هایی مانند طول ریشه، تعداد ریشه، قطر ریزوم اندازه گیری شد. پس از گذشت 10 ماه طول متوسط و بلندترین ریشه، تعداد ریشه، قطر ریزوم، تعداد پاجوش، ارتفاع ساقه، طول، عرض و مساحت برگ، رنگ و خشکیدگی برگچه مادری، شکل برگچه پاجوش، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک اندام زیر زمینی، وزن اشباع، کلروفیل، محتوای نسبی آب، زیست توده، نشت یونی و کلونیزاسیون قارچ اندازه گیری شد. نتایج آزمایش اول نشان داد اثر بیوچار 10 درصد سبب افزایش پاجوش، ارتفاع ساقه به میزان 09/2 سانتی متر، طول و عرض برگ، قطر ریزوم و کلونیزاسیون قارچ پس از 10 ماه شد. همچنین میکوریزا 12 درصد سبب افزایش ارتفاع ساقه، تعداد ریشه پس از 4 و 10 ماه، رنگ برگچه مادری و درصد کلونیزاسیون قارچ شد. بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد میکوریزا 6 درصد به همراه بیوچار10 درصد در بهبود صفات کمی و کیفی در طی ازدیاد این گیاه آپارتمانی توصیه می شود. بیوچار از طریق اصلاح خاک سبب افزایش رشد گیاه می شود. با افزایش سطح جذب ریشه ها به علت نفوذ ریسه های قارچ میکوریزا در خاک ریشه به حجم بیشتری از خاک دسترسی پیدا کرده و کارایی جذب آب و عناصر غذایی و تولید ماده خشک افزایش می یابد. نتایج آزمایش دوم نشان داد استفاده از اسید سالیسیلیک 100 میلی گرم بر لیتر سبب افزایش قطر ریزوم پس از10 ماه، وزن تر اندام زیر زمینی و اسید سالیسیلیک 200 میلی گرم بر لیتر سبب افزایش تعداد و طول ریشه پس از 4 ماه، شد و استفاده از بستر کوکوپیت + پرلایت سبب افزایش قطر ریزوم و تعداد و طول متوسط ریشه پس از 1