1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرکاربرد قارچ مایکوریزا و بیوچار بر ریشه زایی ارقام سانسوریا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بیوچار، سانسوریا، ریشه زایی، مایکوریزا
سال 1400
پژوهشگران پریسا خواجه ، مینا تقی زاده

چکیده

سانسوریا یکی از گیاهان زینتی آپارتمانی است که روش های متداول تکثیر از روش های قلمه ی برگ و تقسیم بوته اغلب برای برآورده کردن نیاز تجاری این گیاه کافی نیست. از این رو، استفاده از مواد تحریکی مانند بیوچار و مایکوریزا در بستر ریشه زایی قلمه سانسوریا می تواند سرعت رشد و ازدیاد آن را افزایش دهد. در این پژوهش تاثیر ترکیب قارچ مایکوریزا و بیوچار بر ریشه زایی دو رقم مختلف سانسوریا مورد بررسی قرارگرفت. در این پژوهش اثر ترکیب بیوچار در دو سطح 5 و 10 گرم درکیلوگرم و قارچ مایکوریزا در دو سطح 6 و 12 گرم درکیلوگرم در بستر کوکوپیت و پرلایت مخلوط شده با نسبت1:1 بر ریشه زایی ارقام سانسوریا نقره ای و شمشیری ابلق بررسی شد. به طورکلی بهترین تیمار برای افزایش طول ریشه قلمه ی سانسوریا شمشیری ابلق، افزودن 10گرم در کیلوگرم بیوچار در بستر کشت است. همچنین افزودن 5 گرم در کیلوگرم بیوچار به بستر کشت قلمه ی سانسوریا نقره ای، سبب افزایش تعداد ریشه در این رقم شد. بیشترین تعداد ریشه ها در بستر دارای 5 گرم درکیلوگرم بیوچار و 6 گرم درکیلوگرم مایکوریزا بود. زمان ریشه زایی سانسوریا نقره ای از رقم شمشیری ابلق کوتاه تر و تعداد ریشه ها نیز بیشتر بود. که استفاده از ترکیب قارچ مایکوریزا و بیوچار در بستر تاثیر مثبتی بر کوتاه شدن زمان ریشه زایی، افزایش تعداد ریشه و طول ریشه قلمه ها دارد. افزودن میزان بیشتر بیوچار به بستر کشت قلمه های رقم شمشیری ابلق سبب بلندتر شدن طول ریشه می شود که می تواند به دلیل افزایش مواد آلی بستر، بهبود نگهداری آب در خاک، افزایش ظرفیت تبادلی کاتیونی و تعامل با چرخه مواد غذایی خاک از طریق تعدیل pH خاک و کاهش شستشوی عناصر غذایی باشد.