1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد بیوچار و میکوریزا در ریشه زایی گیاه زینتی زاموفیلیا Zamioculcas zamiifolia))
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ازدیاد، بیوچار، ریشه زایی، زامیفولیا ، میکوریزا
سال 1400
پژوهشگران زینب عظیمی ، مینا تقی زاده ، موسی سلگی

چکیده

گیاه زامیفولیا با نام علمی Zamioculcas zamiifolia جزو گیاهان زینتی آپارتمانی ارزشمند است. تولید این گیاه در مدت زمان کم تر و با کیفیت بهتر، از نظر تجاری بسیار دارای اهمیت می باشد. یک اقدام مهم در فرآیند تسریع تولید گیاهان، بهبود سرعت و ریشه دهی گیاهان و کوتاه کردن مرحله رشدی آن است. هدف از این پژوهش استفاده از بیوچار در دوسطح 5 درصد و 10 درصد و میکوریزا در دو سطح 6 و 12 درصد جهت ریشه زایی قلمه برگی گل زامیفولیا بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. قلمه ها در بستر کشت تهیه شده از کوکوپیت و پرلایت قرار داده شدند، پس از سه ماه، ریزوم و ریشه ظاهر گردید. سپس شاخص هایی از قبیل طول ریشه، تعداد ریشه، قطر ریزوم، درصد ریشه زنی و زنده مانی اندازه گیری گردید. بیشترین تعداد و طول ریشه در تیمار میکوریزا 12 درصد همراه با بیوچار 10 درصد مشاهده شد. بیوچار توانایی خاک را برای نگه داری عناصر غذایی و آب قابل استفاده گیاه را افزایش داده است. همچنین همزیستی میکوریزایی جذب و انتقال عناصر غذایی به گیاه را افزایش داده است و به همین دلیل استفاده از این دو تیمار سبب افزایش ریشه زایی در طی ازدیاد این گیاه زینتی کند رشد شده است.