1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی زمان، نوع پیوند و اکسین در ایجاد ترکیب های مختلف پیوند آدنیوم و خرزهره
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آپوسیناسه، ایندول استیک اسید، پایه، پیوندک، گیاه زینتی
سال 1400
پژوهشگران فاطمه زارعیان ، مینا تقی زاده ، حسین باقری

چکیده

آدنیوم یک گیاه زینتی وارداتی و در معرض انقراض است و ضریب پایین تکثیر این گیاه سبب حفاظت ضروری این گیاه شده است. پیوند ارقام مختلف روی پایه های آدنیوم بسیار جذاب می باشد و یکی از روش هایی است که تولیدکنندگان آدنیوم جهت ایجاد گیاهان گلدار منحصر به فرد از آن استفاده می نمایند. ایجاد ترکیب های مختلف پایه ها در آدنیوم یکی از جذابیت های تولید این گیاه بوده و تاکنون پیوند ارقام مختلف آدنیوم از طریق پیوند صورت گرفته است. خرزهره و آدنیوم هر دو متعلق به یک تیره گیاهی می باشند، بنابراین در این پژوهش گیرایی و سازگاری پیوند خرزهره و آدنیوم بر روی یکدیگر و اثر غلظت های صفر و 100 پی پی ام اکسین (IBA و NAA)، نوع پیوند (قاشی و نیمانیم) و زمان انجام پیوند (مهر، اسفند و اردیبهشت) در قالب سه آزمایش مستقل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج پیوند خرزهره روی پایه آدنیوم با استفاده از پیوند نوع قاشی و تیمار پیوندک ها با 100 پی پی ام اکسین IBA را می توان توصیه کرد. همچنین به منظور بهترین نتیجه در پیوند آدنیوم روی پایه خرزهره، اعمال پیوند در ماه اردیبهشت، با پیوند نوع قاشی و تیمار پیوندک ها با 100 پی پی ام اکسین IBA جهت ایجاد ترکیب های متنوعی از این دو جنس متفاوت پیشنهاد می شود.