1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرالقای پلی پلوییدی درون شیشه ای بر تنوع صفات مورفولو‍ژیکی و سیتوژنتیکی بنفشه آفاریقایی Saintpaulia ionantha
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باززایی، فلوسایتومتری، کلشیسین، میکسوپلویید
سال 1400
مجله نشريه علوم باغباني
شناسه DOI
پژوهشگران اکرم امیری ، محمود شور ، مینا تقی زاده ، سید حسین نعمتی ، علی تهرانی فر

چکیده

بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha) یک گیاه زینتی مشهور با شکل و رنگ های متنوع است، که به عنوان یک گیاه مدل جهت مطالعات باززایی در شرایط درون شیشه ای مطرح می باشد این تحقیق با هدف القاء پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه ای انجام گرفت. گیاهچه های حاصل از کشت درون شیشه ای در مرحله پرآوری تحت تیمار کلشی سین قرار گرفتند. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلطت در سه سطح 02/0، 05/0 و 1/0 درصد و مدت زمان تیمار در سه سطح 18، 24 و 48 ساعت انجام گرفت. مطالعات مورفولوژیک، روزنه ای و فلوسایتومتری جهت تأیید سطح پلوئیدی آن ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که فقط شاخساره های تیمار 02/0 درصد در هر سه زمان توانستند زنده بمانند. گیاهان تتراپلوئید از نظر صفات مورفولوژیک رویشی و زایشی و از نظر پروفیل فلوسایتومتری با نمونه های دیپلوئید متفاوت بودند. نتایج کلی نشان داد که غلظت 02/0 درصد کلشی سین به مدت 24 ساعت بهترین تیمار جهت القاء پلوئیدی در گیاه بنفشه آفریقایی می باشد.