1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر همزیستی قارچ میکوریزا آربسکولار و کود بیوچار بر عملکرد رز (Rosa hybrida)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گل رز، میکوریزا، بیوچار، ، تغذیه، عملکرد
سال 1398
پژوهشگران محمد علی عرب(دانشجو)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)، موسی سلگی(استاد مشاور)

چکیده

پرورش گل از پرزحمت ترین فعالیت های کشاورزی است که در بهره وری آن همه عوامل مربوط به تکنولوژی، فناوری روز، وضعیت بازار دخیل است و از طرفی با توجه به مصرف کم آب، بهره وری بالا و در واحد سطح کوچک اشتغال زایی بالایی دارد. بنابراین پژوهشی با بررسی تاثیر قارچ های همزیست میکوریزا و کود بیوچار بر صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گل رز شاخه بریده صورت پذیرفت. این آزمایش در گلخانه تولید گل رز واقع در شهرک لیلیان شهرستان خمین، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی، به مدت نه ماه و شامل سه فاکتور رقم، بیوچار و قارچ میکوریزا صورت گرفت. نوع کشت هیدروپونیک با بستر کشت کوکوپیت و پرلایت به نسبت سی به هفتاد در گلدان های هفت لیتری انجام شد. بیوچار در چهار سطح صفر، 10، 20 و 40 گرم در هر گلدان و میکوریزا در دو سطح کاربرد به میزان 50 گرم و عدم کاربرد قارچ و دو رقم Dolce vita و Anjelina با شش تکرار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میکوریزا سبب افزایش برگ به تعداد 7/1 برگ، قطر زیر گل به میزان 2/11 درصد، قطر انتهای ساقه گل دهنده 12 درصد، طول ساقه گل دهنده 5/18 درصد، قطر گل 9/15 درصد، وزن تر ساقه به میزان 1/41 درصد، وزن خشک ساقه 5/57 درصد، وزن کل ساقه حدود 32 درصد و میزان فسفر موجود در برگ ها به اندازه 9/6 درصد شد و استفاده از بیوچار سبب افزایش برگ به تعداد 9/1 برگ، قطر زیر گل به میزان 14 درصد، قطر انتهای ساقه گل دهنده حدود 12 درصد، طول ساقه گل دهنده 8/23 درصد، قطر گل 21 درصد، عمرگلجائی به میزان 9/0 روز، میزان فسفر موجود در برگ ها 3/33 درصد، پتاسیم موجود در برگ ها به میزان 3/13 درصد و کاهش مدت زمان کشت تا گلدهی به مدت 8/7 روز گردید. همچنین استفاده متقابل از بیوچار و میکوریزا نیز سبب افزایش قطر ساقه در زیر گل به میزان 25/1 میلی متر، قطر انتهای ساقه گل دهنده به میزان 95/0 میلی متر، قطر گل به اندازه 9/8 میلی متر، طول ساقه گل دهنده به میزان 2/16 سانتی متر و افزایش میزان فسفر موجود در برگ ها شد. در مقایسه دو رقم استفاده شده، رقم Dolce vita نسبت به رقم Anjelina تعداد برگ بیشتر، ساقه گل دهنده ضخیم تر و اندازه گل درشت تر داشته و رقم Anjelina طول ساقه رویشی بلندتری نسبت به رقم Dolce vita داشته است. بر اساس نتایج این پژوهش می توان عنوان کرد کاربرد میکوریزا و 20 گرم بیوچار در بستر