1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر میزان مقاومت چمن اسپورت به تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آبیاری، تنش فضای سبز، هیدروژل، ورمی کمپوست
سال 1398
مجله زيست شناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین باقری ، موسی سلگی ، مینا تقی زاده ، عباس میرزاخانی

چکیده

به طور یقین زیباترین گیاه پوششی برای فضاهای سبز شهری استفاده از چمن است. در سال های اخیر نیاز آبی بالای چمن به بزرگترین مشکل نگهداری چمن تبدیل شده است. استفاده از سوپرجاذب های نانوکامپوزیت در بستر کاشت چمن می تواند به عنوان یکی از روش ها برای کاهش مصرف آب باشد. در این پژوهش تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و با اعمال دو فاکتور سه نوع بستر (کود دامی، سوپرجاذب نانوکامپوزیت به همراه کود دامی و ورمی کمپوست به علاوه سوپرجاذب نانوکامپوزیت) و دوره آبیاری (سه سطح بدون تنش، آبیاری پنج روزه و 10 روزه) در فضای باز اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر بستر حاوی نانوکامپوزیت سوپرجاذب بر صفات وزن تر، وزن خشک و عمق نفوذ ریشه معنی دار گردید. تاثیر دوره آبیاری بر صفات وزن تر، وزن خشک، عمق نفوذ ریشه، میزان کلروفیل b، کلروفیل کل، هیدرات کربن، نشت یونی معنی-دار بود و در دوره آبیاری پنج روزه کیفیت ظاهری چمن حفظ گردید. همچنین معنی دار بودن اثر متقابل نوع بستر و فاصله آبیاری در صفات میزان پرولین و کلروفیل a نشانگر افزایش توان عبور چمن از تنش در بستر حاوی نانوکامپوزیت با دوره آبیاری پنج روزه بود.