1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی و مقابله با تنش خشکی در چمن اسپورت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسید هیومیک، سوپرجاذب نانوکامپوزیت، تنش خشکی
سال 1397
پژوهشگران موسی سلگی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد مشاور)، حوا بیگدلی نسب(دانشجو)

چکیده

باتوجه به نیاز آبی زیاد چمن در مراحل رشدی، محدودیت منابع آبی و آلودگی های محیط زیستی، یافتن راهکاری مناسب برای کاهش نیاز آبی چمن ها در فضای سبز از اهمیت زیادی برخورداراست. بنابراین به منظور بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب نانوکامپوزیت و اسید هیومیک بر ویژگی های چمن اسپورت تحقیقی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و در قالب دو آزمایش در گروه علوم باغبانی دانشگاه اراک به اجرا در آمد. آزمایش اول شامل فاکتورهای سوپرجاذب نانوکامپوزیت (صفر، 2 و 5 گرم در کیلوگرم خاک گلدان)، اسید هیومیک (صفر، 250 و500 میلی گرم در لیتر و به صورت محلول پاشی) در شرایط نرمال (بدون اعمال تنش خشکی) بود. در آزمایش دوم نیز تأثیر همان سطوح سوپرجاذب نانوکامپوزیت و اسید هیومیک و دو سطح آبیاری (50 و 100 درصد ظرفیت زراعی) مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل میزان نیتروژن و فسفر در اندام های هوایی، ارتفاع، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی، کیفیت پوشش چمن بر اساس ارزیابی NTEP (تراکم، یکنواختی و رنگ)، میزان کلروفیل، کارتنوئید، نشت یونی و پرولین بود. نتایج آزمایش اول نشان داد که کاربرد سوپرجاذب نانوکامپوزیت باعث بهبود ویژگی های رشدی چمن می شود، به طوری که بهترین اثر در مقدار 5 گرم سوپرجاذب نانوکامپوزیت مشاهده گردید و اسید هیومیک تنها در صفت ارتفاع اندام هوایی چمن اثرگذار بود. درآزمایش دوم مشخص شد که تنش خشکی باعث کاهش ویژگی های چمن اسپورت از جمله وزن تر، رنگ، تراکم، بافت برگی، منیزیم، کلسیم، فسفر و باعث افزایش نشت یونی و میزان پرولین گردید. کاربرد اسید هیومیک در زمان تنش خشکی باعث بهبود صفات رنگ، ارتفاع اندام هوایی و فسفر شد. کاربرد سوپرجاذب نانوکامپوزیت در زمان تنش خشکی با کاهش اثر تنش خشکی باعث بهبود در صفات رنگ، ارتفاع اندام هوایی، منیزیم، کلسیم، نیتروژن و فسفر شد. کاربرد اسید هیومیک و سوپرجاذب نانوکامپوزیت به طور همزمان باعث بهبود ویژگی های تراکم، ارتفاع اندام هوایی، وزن تر، وزن خشک، منیزیم، فسفر و نیتروژن گردید و باعث کاهش میزان نشت یونی، پرولین و وزن خشک چمن شد. اثر متقابل این دو فاکتور تحت تنش خشکی روی صفات ارتفاع اندام هوایی، وزن تر و خشک، پرولین و عناصر منیزیم و فسفر تأثیر گذار بود. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد اسید هیومیک و سوپرجاذب نانوکامپوزیت به عبورگیاه از شرایط تنش ک