1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر اسید هیومیک بر چمن اسپرت تحت تنش های خشکی و کادمیم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسید هیومیک، کادمیم، تنش خشکی، تجمع
سال 1397
پژوهشگران مینا تقی زاده(استاد راهنما)، موسی سلگی(استاد مشاور)، عادله علیخانی(دانشجو)

چکیده

با توجه به نیاز آبی زیاد چمن در مراحل رشدی، محدودیت منابع آبی و آلودگی های محیط زیستی، یافتن راه کاری مناسب برای کاهش نیاز آبی چمن ها و انباشت فلزات سنگین در فضای سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر اسید هیومیک (صفر، 250 و 500 میلی گرم در لیتر) در شرایط تنش فلز سنگین کادمیم (صفر، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) و تنش خشکی (100درصد ظرفیت زراعی و 30 درصد ظرفیت زراعی) بر چمن اسپرت بود. نتایج آزمایش اول نشان داد که کادمیم در غلظت 50 میلی گرم بر کیلوگرم سبب کاهش ویژگی های رشدی می شود. در غلظت 250 میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک، کاهش رشد اندام هوایی مشاهده شد. در مجموع کاربرد اسید هیومیک توانست در حضور غلظت های کادمیم، توان انباشت این فلز را نسبت به شاهد افزایش دهد به طوری که بیش ترین میزان انباشتگی کادمیم اندام های هوایی، در غلظت 50 میلی گرم کادمیم بر کیلوگرم خاک و کاربرد 500 میلی گرم بر لیتر اسید هومیک به دست آمد. در آزمایش دوم، تنش خشکی باعث کاهش ویژگی های رشدی چمن از جمله وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، رنگ، تحمل خشکی و محتوای آب نسبی و افزایش نشت یونی و میزان پرولین شد. کاربرد اسید هیومیک در زمان تنش خشکی تنها میزان بافت چمن را بهبود داد و صفات تراکم و طول اندام هوایی چمن تحت تنش خشکی و کاربرد اسید هیومیک کمتر از زمانی بود که تنش خشکی وجود نداشت.