1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان مقاومت و پاالیندگی کلم زینتی به فلزهای سنگین در فرآیند مراحل رشد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جوانه زنی، سرب، گیاه پالایی، مس، ورمی کمپوست.
سال 1396
مجله علوم باغباني ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مینا تقی زاده ، امید صادقی

چکیده

امروزه یکی از اصلیترین چالش ها در جهان، تجمع و سمیت فلزهای سنگین در محیط زیست ناشی از زبالهها، کودهای شیمیایی، گازهای تولیدی از صنایع، وسایل نقلیه و تولید فاضلابهای صنعتی است. به تازگی پالایش این فلزها توسط گیاهان مورد توجه واقع شده است. این پژوهش در دو آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام گرفت. نخستین آزمایش شامل بررسی تأثیر کاربرد فلزهای سرب، روی و مس در غلظتهای 0 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 میلیگرم در لیتر در مرحلۀ جوانهزنی کلم زینتی بود. در آزمایش دوم بررسی میزان مقاومت و پالایندگی کلم زینتی به سرب، روی و مس در غلظتهای 0 ، 25 و 50 میلیگرم در لیتر در شرایط گلخانه پرداخته شد. در آزمایش اول با افزایش غلظت فلزهای سنگین رشد در دانهالهای کلم زینتی کاهش یافت و بیشترین تأثیر بازدارندگی رشد در دانهالها به ترتیب در حضور فلز مس ) 50 میلیگرم در لیتر(، سرب ) 100 میلیگرم در لیتر( و روی ) 200 میلیگرم در لیتر( مشاهده شد. در آزمایش گلخانهای بیشترین تأثیر سمیت در کلم زینتی در بستر بدون ورمیکمپوست و در حضور فلز سرب بود. بیشترین جذب مس و سرب در بستر بدون ورمیکمپوست به دست آمد. بنابراین کلم زینتی میتواند بهعنوان یک گیاه فرا انباشت جدید به منظور بررسی های گیاه پالایی خاکهای آلوده به مس و سرب استفاده شد.