1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر نانو کیتوزان بهصورت کاربرد محلولپاشی بر ماندگاری و صفات پس از برداشت گل شاخه بریده میخک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عمر گلجایی، ثبات غشای سلولی، کلروفیل، آنتوسیانین
سال 1396
پژوهشگران حسن محمدی ، موسی سلگی ، مینا تقی زاده ، علیرضا عالیشاهی

چکیده

یکی از رایجترین گلهای بریدنی در بسیاری از کشورهای بوده و (Dianthus caryophyllus L.) میخک دارای اهمیت اقتصادی زیاد در صنعت گلکاری است. به کمک برخی مواد میتوان ماندگاری گلهای بریدنی را افزایش داد. در این پژوهش بهمنظور بررسی اثرات نانوذرات کیتوزان بهصورت کاربرد محلولپاشی روی ،50 ،25 ،10 ، گل شاخه بریده میخک، آزمایشی شامل هشت تیمار حاوی هفت غلظت نانوذرات کیتوزان ( 0 250 و 500 قسمت در میلیون) و یک غلظت کیتوزان ( 100 قسمت در میلیون) در سه تکرار و شش ،100 مشاهده انجام گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر نانوذرات کیتوزان بر وزنتر نسبی، ثبات غشای سلولی و میزان کلروفیل معنادار بود اما این ماده اثر معناداری روی میزان آنتوسیانین و عمر گلجایی نداشت.