1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر نانوکیتوزان بهصورت کاربرد محلول کوتاهمدت بر ماندگاری و صفات پس از برداشت گل شاخه بریده میخک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عمر گلجایی، ثبات غشای سلولی، کلروفیل، آنتوسیانین
سال 1396
پژوهشگران حسن محمدی ، موسی سلگی ، مینا تقی زاده

چکیده

گیاهی از خانواده میخک میباشد. در این پژوهش بهمنظور (Dianthus caryophyllus L.) گل میخک بررسی اثرات نانوذرات کیتوزان بهصورت کاربرد محلول کوتاهمدت روی گل شاخه بریده میخک، آزمایشی 100 و 150 قسمت در میلیون) و یک غلظت ،50 ، شامل شش تیمار حاوی چهار غلظت نانوذرات کیتوزان ( 0 کیتوزان ( 80 قسمت در میلیون) در سه تکرار و شش مشاهده انجام گردید. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند و آب مقطر هم بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر نانوذرات کیتوزان بر محتوی نسبی آب، کلروفیل (روز سوم)، ثبات غشای سلولی (روز دوم) در سطح احتمال یک درصد معنادار بود اما تأثیر معناداری بر میزان آنتوسیانین و عمر گلجایی نداشت.