1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تنش سرب بر مراحل رشد دانهال , استقرار برموداگرس(Cynodon dactylon)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جوانه زنی، فلزات سنگین، مقاومت، بذر، نیترات سرب
سال 1395
مجله حفاظت زيست بوم گياهان
شناسه DOI
پژوهشگران مینا تقی زاده ، عیسی سلگی

چکیده

سرب عمومیترین عنصر سنگین آلوده کننده محیط زیست است. در این تحقیق، بهمنظور تاثیر تنش سرب در مراحل مختلف رشدی چمن برموداگرس، غلظتهای مختلف سرب در مرحله جوانهزنی به این گیاه اعمال شد و در ادامه مراحل رشد، چگونگی تاثیر فلز سرب بر صفات مورفولوژی گیاه ارزیابی شد. غلظتهای 150 و 300 ،100 ،80 ،40 ، اعمال شده در مرحله جوانهزنی با استفاده از محلول نیترات سرب ش امل صفر، 20 میلیگرم در لیتر بود و سپس شاخصهای جوانهزنی بذر ارزیابی شد. پس از سازگاری گیاهچهها به محیط خاکی به منظور ارزیابی توان پالایندگی و سایر صفات رشدی با غلظت 800 میلیگرم در لیتر نیترات سرب آبیاری 20 میلیگرم در لیتر باعث کاهش - شدند. نتایج نشان داد که تنش سرب در مرحله جوانهزنی از غلظت 300 40 میلیگرم در لیتر باعث کاهش طول ساقهچه و ریشهچه نسبت - شدید جوانهزنی و بنیه بذر و از غلظت 300 به شاهد شد. تنش سرب در مراحل اولیه رشد برموداگرس روی برخی صفات مرحله استقرار تاثیرگذار بود، ب ه 1 برابر / 0 برابر کمتر و 6 / گونهای که در مراحل بعدی رشد گیاهان برگهای کوتاهتر با عرض بیشتر (بهترتیب 7 3 برابر بیشتر نسبت به / بیشتر نسبت به شاهد) و دستکهای طویل تر با تعداد بیشتر (بهترتیب 2 برابر و 8 شاهد) تولید کردند. برموداگرس در مراحل اولیه رشد نسبت به حضور غلظت های سرب حساس بود؛ درحالیکه پس استقرار گیاه توانست با برخی ساز و کارها از جمله توسعه دستک استقرار در مقابل تنش سرب تحمل نشان دهد.