1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی مقاومت و پالایندگی کلم زینتی نسبت به عناصر سنگین در شرایط درون و برون شیشه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوانه زنی، فلزات سنگین، کلم زینتی، گیاه پالایی، مطالعات درون و برون شیشه ای
سال 1395
پژوهشگران مینا تقی زاده(استاد راهنما)، موسی سلگی(استاد مشاور)، امید صادقی(دانشجو)

چکیده

امروزه یکی از اصلی ترین معضلات در دنیا، تجمع و سمیت فلزات سنگین در محیط زیست و زنجیره ی غذایی است. به تازگی پالایش این فلزات توسط گیاهان مورد توجه واقع شده است. سرب به عنوان یکی از مهم ترین ماده ی آلاینده در جوامع صنعتی می باشد، همچنین مس و روی هم بیشتر به علت افزایش غلظت آن ها و ایجاد سمیت در گیاهان با اهمیت هستند. اولین آزمایش شامل اثر کاربرد فلزات سرب، روی و مس در غلظت های 0، 20، 50، 100 و 200 میلی گرم در لیتر بود، که در مرحله جوانه زنی کلم زینتی اعمال شد. آزمایش دوم شامل بهینه کردن باززایی درون شیشه ای در کلم زینتی و تاثیر غلظت های مختلف فلز سرب طی مراحل کالوس زایی و باززایی و سازگاری گیاهچه ها بود. در آزمایش سوم به بررسی میزان مقاومت و پالایندگی کلم زینتی به فلزات سرب، روی و مس در غلظت های 0، 25 و50 میلی گرم در لیتر در شرایط گلخانه پرداخته شد. در آزمایش اول با افزایش غلظت فلزات سنگین میزان رشد در دانهال کلم زینتی کاهش یافت و بیشترین اثر بازدارندگی رشد در مرحله ی جوانه زنی به ترتیب در حضور فلز مس، سرب و روی مشاهده شد. بهترین نتیجه برای القای کالوس، استفاده از ریزنمونه دمگل رقم سفید کلم زینتی و کشت آن در محیط MS دارای 1/0 میلی گرم در لیتر از 2.4-D و یک میلی گرم در لیتر BA به دست آمد. اثر غلظت های مختلف سرب نشان داد، با افزایش غلظت سرب، قطر و کیفیت کالوس ، وزن خشک و تجمع سرب افزایش یافت. درضمن، جذب سرب در توده های کالوس حداقل 7/2 و حداکثر 1/9 برابر بیشتر از شاهد به دست آمد. در آزمایش گلخانه ای، بیشترین رشد و کمترین سمیت به ترتیب در حضور فلز مس، روی و سرب در بستر دارای ورمی کمپوست مشاهده شد. همچنین نتایج بیان کرد که بیشترین اثر سمیت در کلم زینتی، در بستر بدون ورمی کمپوست و در حضور فلز سرب بود. نتایج نیز نشان داد، بیشترین جذب مس در بستر بدون ورمی کمپوست و همچنین بیشترین جذب سرب در بستر بدون ورمی کمپوست و غلظت 100 میلی گرم در لیتر حاصل شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که کلم زینتی می تواند به عنوان یک گیاه فراانباشت جدید به منظور مطالعات گیاه پالایی خاک های آلوده به مس و سرب مورد استفاده قرار گیرد.