1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیز تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی درخچه زینتی طاووسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کادمیوم، فلز سنگین، جوانه زنی، طاووسی
سال 1394
پژوهشگران محبوبه گنجی دستجردی ، مینا تقی زاده

چکیده

جوانه زنی بذر یکی از مهم ترین مراحل در چرخه زندگی گیاهان است و به میزان بالایی به محیط بیرونی واکنش نشان می دهد هدف این مقاله بررسی تاثیرات سمیتی کادمیوم بر روی شاخص های جوانه زنی بذر طاووسی بود. بذرهای این گیاه در معرض غلظت های مختلف کادمیوم (0، 25، 50، 75 و 100 میلی گرم در لیتر) درون پتری دیش های دارای کاغذ صافی قرار داده شدند. سپس پارامترهای رشدی دانهال (طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاه) و شاخص های جوانه زنی بذر پس از دو هفته ثبت شدند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت کادمیوم منجر به کاهش طویل شدن ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک، شاخص بنیه بذر و شاخص تحمل گردید. طول ریشه چه و ساقه چه حساسیت بیشتری نسبت به جوانه زنی بذر در شرایط تنش کادمیوم داشتند و با افزایش غلطت کادمیوم طول ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد کاهش پیدا کرد. هم چنین وزن تر و خشک گیاهچه نیز با افزایش غلظت کادمیوم در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت، اما این کاهش در بین غلظت های مختلف کادمیوم معنی دار نبود. شاخص های بنیه و تحمل بذر با افزایش غلطت کادمیوم کاهش معنی دار داشتند و بیشترین شاخص بنیه بذر مربوط به تیمار شاهد (10/9%) و کمترین میزان آن مربوط به غلظت 100 میلی گرم در لیتر (40/3%) بود. هم چنین بیشترین و کمترین شاخص تحمل در مقایسه با تیمار شاهد (50/83و 85/42% به ترتیب) در غلطت 25 و 100 میلی گرم در لیتر مشاهده شد