1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر بسترهای نوین کشت بر فاکتورهای رشدی چمن سردسیری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بستر چمن، ورمی کمپوست، هیدروژل
سال 1394
پژوهشگران موسی سلگی ، مینا تقی زاده ، حسین باقری ، عباس میرزاخانی

چکیده

یکی از زیباترین بسترها برای فضاهای سبز شهری استفاده از پوشش چمن است. برای کاشت چمن از پوششهای مالچی مختلفی استفاده میشود که معمولترین آنها کود دامی پوسیده است. در سالهای اخیر نیز استفاده از ورمیکمپوست با توجه به تاثیرات مثبت آن بر جوانهزنی و استقرار چمن رایج شده است. استفاده از هیدروژلها در بستر کاشت چمن در کاهش نیاز آبی چمن میتواند موثر باشد. در این پژوهش استفاده از تیمارهای هیدروژل نوع معمولی فاقد کود، هیدروژل دارای کودهای کند رهاشونده به همراه مالچ کود دامی و ورمیکمپوست به همراه هیدروژل، بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این طرح در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و فاکتورهای رشدی چمن شامل ارتفاع اندام هوایی و ریشه، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، عمق نفوذ ریشه و هیدرات کربن اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که تاثیر و کلروفیل کل معنیدار گردید. b نوع بستر کشت بر صفات وزن خشک، ارتفاع اندام هوایی، عمق نفوذ ریشه، میزان کلروفیل تیمار مخلوط ورمیکمپوست-هیدروژل بیشترین تاثیر را بر وزن خشک و ارتفاع اندام هوایی داشت و تیمار مخلوط هیدروژل دارای کودهای کند رهاشونده و کود حیوانی بیشترین تاثیر را بر عمق نفوذ ریشه داشتند.