1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر گندزدایی اسانس گیاهان دارویی در کشت ریزنمونه های توت فرنگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اسانس، تیمول، کارواکرول، اوجینول، گندزدایی، ریزنمونه.
سال 1394
پژوهشگران مینا تقی زاده ، آرزو سیفی ، موسی سلگی ، ایمان شهرجردی ، فاطمه احمدی

چکیده

اخیراً استفاده ترکیبات حاصل از منابع گیاهی نظیر اسانس به عنوان جایگزینی برای روشهای کنترل شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و به دلیل کم بودن اثرات نامطلوب آنها با استقبال گسترده ای مواجه شده اند. این پژوهش به صورت سه آزمایش مستقل تاثیر کاربردهای مختلف اسانس ها در کشت درون شیشه ای توت فرنگی بود. اثر مهمترین اسانس های گیاهی ) تیمول، کارواکرول و اوجینول( در گندزدایی 10 و 00 دقیقه ( و محلول پاشی پایه مادری ، 0 و 1 درصد و زمان های صفر، 5 / ریزنمونه )در دو غلظت 5 مورد بررسی قرار گرفت. صفات اندازه گیری شده شامل درصد رشد قارچها و باکتریها و میزان قهوه ای شدن ریزنمونه ها بود. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از اسانس اوجینول برای گندزدایی ریزنمونه ها در کنترل آلودگی باکتری و قارچی موفقیت آمیز بود. اسانس کارواکرول نیز به خوبی قهوه ای شدن ریزنمونه ها را کنترل نمود.