1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله فناوري توليدات گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران کرم امیری ، مینا تقی زاده ، محمود شور ، سید حسین نعمتی ، علی تهرانی فر

چکیده

ر این تحقیق، ریزپرآوری ریزنمونه­های برگی بنفشه آفریقایی در قالب چند آزمایش مستقل مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف آزمایش شامل بررسی بهترین روش ضدعفونی سطحی، محیط استقرار ریزنمونه ها، تعیین مناسب ترین غلظت هورمون برای شاخساره زایی و پرآوری بود. همچنین القاء ریشه زایی برون شیشه­ای با استفاده از بسترهای مختلف کشت انجام شد. نتایج نشان داد بهترین تیمار ضدعفونی ریزنمونه­ها الکل 70 درصد در مدت 30 ثانیه به­ همراه هیپوکلریت­سدیم 1 درصد در مدت 10 دقیقه بود. بیشترین درصد شاخساره زایی و پرآوری در محیط­کشت MS حاوی2 میلی­گرم در لیتر BA به­دست آمد. در مرحله ریشه­زایی، با حذف ریشه­زایی در شرایط درون شیشه­ای، گیاهچه­های باززایی شده با موفقیت در شرایط برون­شیشه ای ریشه دار شدند. بهترین محیط برای ریشه­زایی آن ها با بلندترین طول ریشه و بیشترین زنده مانی مربوط به محیط پیت-پرلایت پودر شده بود که پس از استقرار کامل گیاهچه ها، در شرایط طبیعی به خاک منتقل و در گلخانه نگه داری شدند.