1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلسی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران اکرم امیری ، مینا تقی زاده ، محمود شور ، حسین نعمتی ، علی تهرانی فر

چکیده

بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلسی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی