1403/01/29
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده نیمه فعال سازه ای برای میراگر هوشمند مغناطیسی با استفاده از رویتگر غیرخطی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کنترل نیمه فعال، رویتگر حالت توسعه یافته، رویتگر غیرخطی مدلغزشی، میراگر هوشمند مغناطیسی
سال 1397
پژوهشگران مهدی صادقی(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)

چکیده

بحث طراحی و اجرای ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله همیشه چالشی برای جامعه مهندسین در کشورهای زلزله خیز بوده است.بدین منظور میتوان از سامانههای کنترل مکانیکی برای جلوگیری از ارتعاشات سازههای مهندسی عمران در مقابل زلزله استفاده نمود. بر این اساس کنترل سازهها از طریق اعمال نیرو بر سازه به کمک ابزارها و وسایل مناسب شکل گرفته است. این سامانهها را میتوان به چهار گروه کنترل فعال، کنترل غیرفعال، کنترل نیمه فعال و کنترل ترکیبی تقسیم کرد. سیستمهای کنترل نیمهفعال یکی از روشهای کارآمد و کمهزینه در سیستم کنترل سازه محسوب میشود. میراگرهای هوشمند مغناطیسی یکی از انواع سیستمهای کنترل نیمهفعال میباشند که اخیرا در کنترل سازههای مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند. در این پایان نامه هدف طراحی یک سیستم کنترل نیمهفعال سازهای با استفاده از میراگر هوشمند مغناطیسی به منظور کاهش پاسخ ساختمان تحت اثر نیروی خارجی زلزله و پیاده سازی آن بر روی سازه آزمایشگاهی است. از آنجایی که کنترل کننده رفع اغتشاش قابلیت تخمین اغتشاش و سپس رفع آن می باشد، مقادیر نیروی میراگر هوشمند با استفاده از کنترل کننده رفع اغتشاش به دست آورده می شود. سپس جهت عملکرد بهتر سیستم کنترل کننده توسط رویتگر حالت توسعه یافته مقدار سرعت سازه تخمین زده می شود. همینطور با توجه به اینکه میراگر هوشمند مغناطیسی رفتاری غیرخطی دارد، به منظور بهینه کردن عملکرد کنترل کننده اقدام به تعیین میزان هیسترزیس میراگر کرده و برخی روش های خطی سازی بررسی شده و یک رویتگر مدلغزشی غیرخطی طراحی گردید. پایداری سیستم کنترلی از طریق توابع لیاپانوف اثبات گردید. سیستم کنترلی طراحی شده با کنترل کننده تناسبی-مشتقی-انتگرال گیر مقایسه شده و در پایان نتایج شبیه سازی و پیاده سازی عملکرد مناسب سیستم مذکور را نشان می دهند.