1403/01/29
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص خروج پای کشتیگیر از تشک با استفاده از پردازش تصویر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ردیابی، تفریق پس زمینه از پیش زمینه، فیلتر کالمن، فیلتر گوسی ترکیبی، خروج پای کشتیگیر از تشک
سال 1395
پژوهشگران مریم مومنی(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)، شاهین نجارزاده(دانشجو)

چکیده

در ورزش کشتی چنانچه کشتیگیری در کش و قوس و با هول دادن از سوی حریف پایش از تشک خارج شود یک امتیاز از دست خواهد داد . داوران در بعضی مواقع ممکن است دچار اشتباهات در تشخیص خروج پای یک کشتیگیر شوند که این امر سبب اشتباه کسری امتیاز میشود. ضمن اینکه امکان خطای انسانی در مشاهده نیز وجود دارد. برای بررسی این خطا باید از ویدئو چک استفاده کرد که این امر سبب اتلاف زیاد وقت شده، به همین منظور از برنامه نویسی در سیستم پردازش تصویر بهمنظور تشخیص خروج پای کشتیگیر بدون اتلاف وقت و دقت بالا استفاده شده است. عملکرد این سیستم با استفاده از پردازش تصویر و برنامه نویسی این سیستم توسط نرم افزار متلب انجام شده است. هدف این پایان نامه با توجه به روشهای انجام شده دراین زمینه، تشخیص و ردیابی کشتیگیران و داور در فضای تشک است. به این منظور با استفاده از یک دوربین ثابت در قسمت فوقانی تشک کشتی و در نقطه معین با زاویه مناسب اطلاعات و فریم های تصاویر اهداف مورد نظر را در زمانهای مختلف بدست آمد. ابتدا، اقدام به تشخیص ناحیه رنگی اطراف تشک شده است. اگر کشتیگیران در این ناحیه قرار بگیرند، به این معنی است که احتمال خروج از تشک وجود دارد. برای استخراج ومنسجمسازی کشتیگیران و داور درحال حرکت از روش گوسی ترکیبی و عملیات مورفولوژی استفاده شده است و در مرحله بعد حذف فضای خارج از تشک و تماشاگران انجام شده و برای ردیابی کشتیگیر از روش فیلتر کالمن بهمنظور تشخیص محدوده بدن و نقاط روی بدن کشتیگیر استفاده کرده تا لحظه خروج کشتی- گیر از تشک مشخص شود. با توجه به نتایج حاصل از اجرای الگوریتم، چند پارامتر مورد ارزیابی قرار گرفته و خروجی اجرای الگوریتم به نمایش گذاشته شده است. همچنین در قسمت ارزیابی سرعت اجرای محاسبات الگوریتم، میانگین خطای مستطیلها، میانگین خطای فاصله پیکسلی و پارامترهای دقت و حساسیت مورد ارزیابی قرار گرفته است.