1403/03/29
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه سرعت گسترش و زمان تثبیت سرطان با استفاده از رویکرد نظریه بازیهای تکاملی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
سرطان، جهش، نظریه بازیهای تکاملی، رگرسیون، شیمی درمانی، سرعت رشد، فرآیند موران، احتمال تثبیت، زمان تثبیت.
سال 1397
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت ، عاطفه دریس

چکیده

در این پژوهش، ضمن بررسی مدلهای مختلف رشد تومور به نتایج حاصل از پاسخ تومورهای سرطانی به شیمی درمانی می پردازیم که نشان می دهد برای دسته ای از داروهای مورد استفاده، سرعت کاهش حجم تومور تحت درمان، ارتباط مستقیمی با سرعت رشد تومور و دوز مورد استفاده دارد. بنابراین رویکرد جدیدی مبتنی بر نظریه بازیهای تکاملی برای محاسبه سرعت رشد تومور (در دو حالت بدون درمان و تحت درمان) مورد مطالعه قرار گرفته و شبیه سازی هایی انجام گرفته است. تطبیق نتایج بدست آمده با مطالعات تجربی بالینی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.