1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی اثرات پارامترهای لیزر بر خواص مغناطیسی در فرآیند ذوب انتخابی لیزر پودر آهن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ذوب انتخابی لیزری، طراحی آزمایش، خواص مغناطیسی
سال 1401
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)، محمد علی سجادی هزاوه(دانشجو)، محسن بدرسمای(استاد مشاور)

چکیده

کاربرد فلزات با خواص مغناطیسی مطلوب تاثیر اقتصادی بیش از یک درصدی، در مجموع تولیدات امروزی را دارا می باشد. آهن با خلوص باال و یا فوالدهای بسیار کم کربن، اگر خواص مغناطیسی مناسب را دارا باشند؛ استفاده از آنهامی تواند در برخی صنایع از جمله تولید حسگرها ، عملگرها،القاگرها،کارافزارهای متناوب و غیره بسیار مقرون به صرفه باشد. کمیت هایی نظیر وادارندگی مغناطیسی، مغناطش اشباع ، نفوذپذیری مغناطیسی و غیره تعیین کننده قابلیت استفاده آنها در این نوع صنایع می باشند. باتوجه به اینکه تولید با روش ذوب انتخابی لیزری یکی از روشهای ساخت افزایشی بوده و به صورت اختصاصی برای چاپ سه بعدی آلیاژهای فلزی باهندسه پیچیده توسعه یافته ، لذا پژوهش در خواص مکانیکی و الکتریکی قطعات تولیدی بااین روش مدرن ضروری به نظر می رسد. پارامترهای ورودی مختلفی می توان برای دستگاه در نظر گرفت که با توجه به این پارامترها، قطعه تولیدی خواص مکانیکی و مغناطیسی متفاوتی را خواهد داشت . در این پژوهش سعی بر آن است که اوال مشخص شود که آیا قطعات تولیدی با این روش با استفاده از پودر آهن خالص دارای خواص مغناطیسی قابل توجهی می باشند وهمچنین بهترین مقادیر پارامترهای ورودی دستگاه ذوب انتخابی لیزری جهت نیل به مقادیر بهینه خواص مغناطیسی ، تعیین شو ند. باتوجه به نتایج آزمایشات اولیه وپژوهشهای پیشین ، محدوده اولیه پارامترهای توان لیزر، سرعت اسکن و فاصله هاشورها مشخص شدند.از آنجاییکه. این پارامترها بیشترین تاثیر را در خواص فلزات داشته اند، لذا با توجه به مقادیر مشخصشده و به کمک نرم افزار مینی تب طراحی آزمایش به روش تاگوچی انجام گرفت . نفوذپذیری ماکزیمم، مساحت حلقه هیسترزیس و سایر خواص نمونه ها ی تولید شده با توجه به خروجی های دستگاه وی اس ام محاسبه شد. نهایتاً نتایج بهدست آمده بهصورت آماری تحلیل شدند و تأثیرات پارامترها بر خواص مغناطیسی و پارامترها ی بهینه برای رسیدن به خاصیت مغناطیسی مطلوب استخراج گردید. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پارامترهای بهینه برای کمترین میزان وادارندگی مغناطیسی توان لیزر معادل 220 وات و فاصله هاشورها 70 میکرومتر و سرعت اسکن 400 میلیمتر بر دقیقه می باشد. از نتایج قابل توجه داشتن حلقه هیسترزیس یکنواخت در نمونه های پنجم و دوم می باشد که بسیار شببیه تولیدات با روشهای مرسوم می باشد که می تواند نشاندهنده مناس