1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات سطحی در فرایند واردکردن نیرو توسط میکروسکوپ نیروی اتمی به یک نانوذره زیستی به روشهای دینامیک مولکولی و تجربی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروسکوپ نیروی اتمی، دینامیک مولکولی، نانوذره
سال 1400
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)، احسان منصوری(استاد مشاور)، محمد قاسمی(دانشجو)

چکیده

نانوتکنولوژی، یک حوزه علمی چندرشتهای است که درحالتوسعه انفجاری است. پیدایش فناوری نانو را میتوان در نوید پیشرفتهای انقلابی در پزشکی، ارتباطات، ژنومیک و رباتیک دنبال کرد. رفتارهای منحصربهفرد ذرات همان چیزی است که فناوری نانو آن را آشکار میسازد و با افزایش درک ما از این فرایندها، مطمئناً رویکردهای جدیدی برای افزایش کیفیت زندگی انسان ایجاد خواهد شد. فهرست کاملی از کاربردهای بالقوه نانوتکنولوژی بسیار وسیع و متنوع است که نمیتوان در مورد جزئیات آن بحث کرد، اما بدون شک یکی از بزرگترین ارزشهای نانوتکنولوژی در توسعه درمانهای پزشکی جدید و مؤثر (نانو پزشکی) خواهد بود. دراینبین جابهجایی ذرات نانو و اثرات نیرو بر نانوذرات بهوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMموردتوجه بسیاری از محققان در این زمینه قرار گرفته است. امروزه ، AFMیک کاوشگر سطحی محبوب برای اندازهگیریهای توپوگرافیک و محاسبه نیروهای عمودی در مقیاس میکرو تا نانو شناختهشده است. هنگام مطالعه سیستمهایی با ابعاد نانو محدودیتهایی همچون شرایط آزمایشگاهی وجود دارد که میتوان با استفاده از روشها و ابزارهای شبیهسازی، فرایندهای موردنظر را مدلسازی کرد. دینامیک مولکولی یکی از روشهایی است که شبیهسازیهای آن برای یافتن جزئیات در جایی مفید هستند که روشهای آزمایشی قادر به آن نیستند. در این پژوهش هدف بررسی اثرات سطحی و بررسی پارامترهایی نظیر دما و سرعت و... بر نیروی وارده توسط AFMبه یک نانوذره زیستی است که این نانوذره توسط دولایه چربی در بالا و پایین آن احاطهشده است. باتوجهبه نتایج بهدستآمده رفتار نانوذره در برابر نیرو همچون جامدات بوده و افزایش پارامترهای دما، انرژی درونی، ضخامت زیرلایه لیپیدی و سرعت عملگر نیروی وارده بر نانوذره کاهشیافته و با افزایش تابع جرمی جنس ،AFMنیروی وارده افزایش مییابد.