1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج تجربی مدول یانگ بافت سرطانی با مدل سازی تئوری های تماس استوانه ای با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن، استخراج مدول یانگ، یافت سلولی معده، مدل های تماس استوانه ای
سال 1400
پژوهشگران معین طاهری(استاد راهنما)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)

چکیده

تکنولوژی نانو، امروزه موردتوجه محققان بسیاری قرارگرفته است. میکروسکوپ نیروی اتمی یکی از پرکاربردترین تجهیزات جهت تصویربرداری از سطوح ریزمقیاس در ابعاد میکرو- نانو، منیپولیشن و جابه جایی میکرو- نانو ذرات مختلف در ابعاد ریزمقیاس، استخراج و شناسایی خواص و اندازه گیری مدول یانگ سلول ها و بافت های مختلف است. در این پایان نامه به کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی جهت اندازه گیری مدول یانگ بافت سرطانی معده پرداخته شده است. بدین منظور، در این پژوهش به منظور نزدیک تر شدن نتایج تئوری به واقعیت تجربی، به مدل سازی سه بعدی تئوری های تماس توسعه یافته پرداخته شده است و مدل های تماسی استوانه ای شامل مدل های هرتز، داوسون، نیک پور، هوپریچ و لاندبرگ مدل سازی شده اند و شبیه سازی هر یک از این مدل ها به وسیله نرم افزار متلب انجام گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل های تماسی با نتایج کار تجربی، مقایسه شده است. از نتایج به دست آمده از این مقایسه، مدول الاستیسیته برحسب کیلوپاسکال در مناسب ترین عمق نفوذ سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی برای یک سلول بیولوژیکی استخراج شده است. با مقایسه بین نتایج به دست آمده و نتایج گذشته، درصد اختلاف نتایج برای سلول سرطانی معده بین 3 تا 20 در صد به دست آمده است و در پایان این پژوهش صحت سنجی نتایج صورت گرفته است.