1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر استفاده از تیرک های مختلف AFM در استخراج خواص بافت های سلولی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن، فاز دوم ، سرطان معده، تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی، DMT، BCP
سال 1399
پژوهشگران فاطمه فریدونی(دانشجو)، معین طاهری(استاد راهنما)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)

چکیده

استفاده از روش های نوین به منظور حل مشکلات در علوم مختلف امری مهم تلقی می شود. فناوری نانو با کاربردهای گوناگون در ساخت تجهیزات ریز مقیاس، مطالعه ی بافت های سلول های سرطانی، حامل های دارویی برای سلول های آسیب دیده و بهبود خواص مکانیکی مواد از جمله دستاوردهای مهم بشر به شمار می آید. از جمله موارد کاربرد نانو می توان به نانومنیپولیشن اشاره نمود. در این فرآیند به منظور دستیابی به اطلاعات حرکت نانوذرات از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شده است. به منظور بهینه سازی روند و رسیدن به اهداف نانومنیپولیشن، حرکت در دو فاز نخست، قبل از شروع حرکت نانوذره و فاز دوم، با شروع حرکت تا رسیدن به هدف مورد مطالعه قرار گرفته است. هندسه ی ذرات ، ویژگی های بستر حرکت، محیط کاری و سایر موارد از عوامل تأثیر گذار بر حرکت می باشند. در این پژوهش به بررسی تأثیر هندسه های مختلف تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی از جمله تیرک مستطیلی، خنجری و وی شکل بر روی استخراج خواص سلول سرطانی معده با اندازه ی T4a در فاز دوم نانومنیپولیشن پرداخته شده است. مدل های BCP و DMT، مدل های تماسی مورد استفاده در این پژوهش می باشند. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تجربی و شبیه سازی سه بعدی فاز دوم حرکت، تغییرات نیرو، شتاب، سرعت و زمان حرکت ذره با استفاده از تیرک خنجری کمتر بوده است و این امر سبب کنترل بهتر حرکت شده است. همچنین استفاده از مدل تماسی DMT در شبیه سازی حرکت به علت عمق نفوذ کمتر و در نتیجه آسیب کمتر به بافت سلول پیشنهاد شده است.