1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت اثرات پارامترهای ذره و سوزن بر نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن دوبعدی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن، فاز دوم، میکروسکوپ نیروی اتمی، آنالیز حساسیت، ای-فست
سال 1399
پژوهشگران فاطمه فریدونی ، معین طاهری ، مهدی مدبری فر

چکیده

نانومنیپولیشن به منظور جابه جایی ذرات، تغییر در ساختار مواد و ایجاد خواص بهبود یافته مورد استفاده قرار گرفته است. میکروسکوپ نیروی اتمی یکی از ابزارهای مفید مورد استفاده در نانومنیپولیشن می باشد که در جابه جایی میکرو/نانوذرات، تغییر مقاومت حرارتی مواد، تغییر در ساختارمواد، صنعت نیمه هادی ها و سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد. فاز نخست در نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی از لحظه ی اعمال نیرو توسط نوک سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی تا لحظه ی شروع به حرکت ذره ی هدف را دربرمی گیرد. فاز دوم نانومنیپولیشن نیز از زمان آغاز حرکت میکرو/نانوذرات هدف تا رسیدن این ذرات به مقصد مورد نظر را شامل می شود. عوامل محیطی، پارامترهای هندسی ذره و سوزن و سایر عوامل بر روند اعمال نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن تأثیر می گذارد. در این مقاله اثر برخی پارامترهای هندسی ذره و سوزن که شامل پنج پارامتر شعاع ذره، طول ذره استوانه ای، شعاع سوزن، ضریب پواسون و مدول الاستیسیته سوزن می باشد، بر نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن به منظور جابه جایی ذره استوانه ای توسط آنالیز حساسیت ای-فست مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پارامتر مدول الاستیسیته ی سوزن با توجه به نتایج حاصل از آنالیز حساسیت ای-فست به عنوان مؤثرترین عامل بر نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن مشخص شده است.