1402/12/03
مهدی بزرگی

مهدی بزرگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0694-5390
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35490004500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی