1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تلقیح باکتریایی ریزوبیوم ملیلوتی (Rhizobium meliloti) بومی و استاندارد بر رشد گیاه یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی SO2 هوا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا؛ ریزوبیوم؛ رشد؛ یونجه
سال 1391
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، شیما حسین خانی هزاوه

چکیده

هدف: در این مطالعه اثرات ریزوبیوم بر رشد گیاه یونجه تحت شرایط آلودگی SO2 هوا ارزیابی شده است. مواد و روش ها: گیاهان 35 روزه (تلقیح نشده، تلقیح شده با ریزوبیوم بومی و استاندارد) به مدت 6 روز متوالی، هر روز 2 ساعت تحت تیمار غلظت های مختلف گاز SO2 (0، 5/0، 1، 5/1 و 2ppm) قرار گرفتند. نتایج: نتایج کاهش معنی دار سطح برگ، طول ساقه، عمق ریشه و وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه گیاهان تحت غلظت های بالای گاز را نشان داد. تعداد برگ در تمام غلظت ها، تغییر معنی داری را نشان نداد. تلقیح گیاه یونجه با باکتری ریزوبیوم اثرات منفی غلظت های بالای گاز دی اکسیدگوگرد را به طور معنی داری کاهش داد. در این بررسی اثرات مثبت باکتری بومی چشمگیرتر بود. نتیجه گیری: نتایج حاصله بیانگر اثرات مخرب غلظت های بالای آلودگی SO2 هوا روی رشد گیاهان و اثرات مثبت تلقیح باکتریایی در مقاومت نسبت به تنش آلودگی دی اکسیدگوگرد هوا می باشد.